Visitors

Jun Shen's picture Jun Shen, Ph.D.
Visiting Fellow
jun.shen@yale.edu
Phone: +1 (203) 432-3161
Shiro Egawa, Ph.D.
visiting researcher
shiro.egawa@yale.edu
Tangao Hu's picture Tangao Hu, Ph.D.
Visiting Fellow
210 Whitney Ave., New Haven CT 06511
tangao.hu@yale.edu
Phone: +1 2034323161
Lei Jiang
Visiting Associate Professor
lei.jiang.lj362@yale.edu
Bijaya Karki's picture Bijaya Karki
Visiting Professor
bijaya.karki@yale.edu
Fangbing Li's picture Fangbing Li
Visiting Student in Research
fangbing.li@yale.edu
Phone: (+1)475-655-9418
James Murphy
Visiting Fellow
james.b.murphy@yale.edu
Phone: +1 (203) 432-3161
R. Damian Nance's picture R. Damian Nance
Visiting Fellow
r.damian.nance@yale.edu
Phone: +1 203-432-3161
Website
Jian Shi's picture Jian Shi
jian.shi@yale.edu
Phone: (475)-414-8258
Miccaella Vergara
Guangyi Wei's picture Guangyi Wei
Visiting Student in Research
guangyi.wei@yale.edu
Phone: 203-680-8298
Xiaoyu Yuan
xiaoyu.yuan@yale.edu
Ci Zhang's picture Ci Zhang
Visiting Student in Research
ci.zhang@yale.edu
Phone: 203-506-3581
Yiyue Zhang's picture Yiyue Zhang
Visiting Student in Research
yiyue.zhang@yale.edu
Phone: 703-826-4831
Bruce Zhou
bruce09zxy@gmail.com